ایزوفیکس

خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند

خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند خودرو هایی که در ایران ایزوفیکس دارند؛ در گذشته و در هنگام نش...

ادامه مطلب

ایزوفیکس صندلی خودرو

چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است

چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است چرا ایزوفیکس برای صندلی خودرو مهم است؛ ایزوفیکس در خودرو یک س...

ادامه مطلب